G.E.M. 鄧紫棋 – Ping Fan Tian Shi 平凡天使 Ordinary Angels Lyrics

G.E.M. 鄧紫棋 – Ping Fan Tian Shi 平凡天使 Ordinary Angels Lyrics 別怕漫長的黑夜bié pà màn cháng de hēi yèDon’t be afraid of long dark nights 抬頭看看星星tái tóu kàn kàn xīng xīngLook up at the stars 此刻正連成線cǐ kè zhèng lián chéng xiànConnected in a line at the moment 也許是一場考驗yě xǔ shì yī chǎng kǎo yànMaybe it’s aContinue reading “G.E.M. 鄧紫棋 – Ping Fan Tian Shi 平凡天使 Ordinary Angels Lyrics”