Ronghao Li 李榮浩 – Nian Shao You Wei 年少有為 If I Were Young Lyrics

Ronghao Li 李榮浩 – Nian Shao You Wei 年少有為 If I Were Young Lyrics 電視一直閃tiàn shì yī zhí shǎnTV keeps flashing 聯絡方式都還沒刪lián luò fāng shì dōu hái méi shānContact information hasn’t been deleted 你待我的好nǐ dài wǒ de hǎo You treat me well 我卻錯手毀掉wǒ què cuò shǒu huǐ diào Yet I ruined it by mistake 也曾一起想yěContinue reading “Ronghao Li 李榮浩 – Nian Shao You Wei 年少有為 If I Were Young Lyrics”